Organizačno metodický odbor Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

vedúca odboru: MUDr. Katarína Macková
adresa Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
tel.: +421 2 59370 252
fax: +421 2 59370 557
e-mail: katarina.mackova@szu.sk

 

Základná charakteristika odboru:

 • zabezpečuje zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do všetkých foriem špecializačného štúdia a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v zmysle § 70 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností;
  • zabezpečuje personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a iných odborných aktivít a vedie databázu vydaných dokladov o štúdiu 
    
 • v zmysle § 47 zákona 576/2004 vedie register zaradenia zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia ministerstvami (rezortmi), inými vzdelávacími ustanovizňami a vedie databázu s tým spojených dokladov;
   
 • pre lekárov zabezpečuje vydávanie osvedčení o rovnocennosti získaných špecializácií podľa § 101 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vedie ich databázu;

   

EVIDENCIA žiadostí o zaradenie - vedenie databázy, korešpondencia

 

  zodpovedný referent: Helena Koleková +421 2 59370 457
      helena.kolekova@szu.sk

 

A: ZARADENIE do ďalšieho vzdelávania:
 

  zodpovední referenti: Mgr. Veronika Beňáková
(ŠO/d(sš), CPČ, VP)

 +421 2 59370 456

veronika.benakova@szu.sk

    Jana Šindlerová
(ŠO)

 +421 2 59370 455

jana.sindlerova@szu.sk

 

 1. príprava na výkon práce v zdravotníctve (VP) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom  /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Stiahnite si!) 
  • notárom overená kópia dokladu o najvyššom získanom vzdelaní
  • kópia vysvedčenia o štátnej skúške
  • kópie iných diplomov  
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač 
     len jeden)
    
 2. certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie (viď: Stiahnite si!)
  • notárom overená kópia dokladu o najvyššom získanom vzdelaní
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník – logbook
    
 3. špecializačný odbor (ŠO) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom/riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Stiahnite si!)
  • notárom overená kópia dokladu o najvyššom získanom vzdelaní
  • kópie diplomov doteraz získaných špecializácií (atestácií)
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK) , povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)
    
 4. špecializačný odborpríloha č. 3 k NV č. 296/2010 Z.z. A/d - potrebné doklady:  
    (pôvodný subšpecializačný odbor)
  • tlačivo žiadosti o zaradenie –potvrdené a podpísané žiadateľom/riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Stiahnite si!)
  • notárom overená kópia dokladu o najvyššom získanom vzdelaní
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK), povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • pre lekárov, ktorí získali špecializáciu I. stupňa - zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) NV SR č.296/2010 sa môže uskutočniť po splnení podmienok uvedených v § 83 odst. NV SR č. 296/2010 Z.z.
  • v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)

A/a) Personalizácia indexov odbornosti a záznamníkov, databáza vydaných indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a iných odborných aktivít

 

 

  zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  + 421 2 59370 456
      silvia.blahovska@szu.sk

 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 zostávajú v platnosti“.

 

 

A/1 VYRADENIE zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity zo špecializačného odboru, CPČ, „subšpecializačného“ odboru

 

  zodpovedný referent: Mária Matušková + 421 2 59370 455
 

 

  maria.matuskova@szu.sk

 

Doklady potrebné k vyradeniu :

 1. žiadosť navrhovateľa do pôvodného zaradenia (zamestnávateľa)
 2. súhlas dotknutej osoby (uchádzač o štúdium)
 3. vrátenie originálu dekrétu o zaradení (poslanie indexu odbornosti, ak zaradenie je v ňom zapísané)

 

B: REZORTY - ZARADENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

(svojich zamestnancov) do všetkých foriem štúdia :

 • Ministerstvo obrany SR
  zodpovedný referent: Mária Matušková +421 2 59370 455
      maria.matuskova@szu.sk
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
  zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  +421 2 59370 456
      silvia.blahovska@szu.sk
 • Ministerstvo vnútra SR
  zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  +421 2 59370 456
      silvia.blahovska@szu.sk


 

B.1 ZARADENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV INOU VZDELÁVACOU USTANOVIZŇOU:

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:
  zodpovedný referent: Alžbeta Filová +421 2 59370 457
       alzbeta.filova@szu.sk
 •  Jesseniova lekárska fakulta v Martine:
  zodpovedný referent: Alžbeta Filová +421 2 59370 457
      alzbeta.filova@szu.sk
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach :
  zodpovedný referent: Alžbeta Filová +421 2 59370 457
      alzbeta.filova@szu.sk


 

C: OSVEDČENIE:
zodpovedný referent:

 

  zodpovedný referent: Mária Matušková +421 2 59370 455
      maria.matuskova@szu.sk

 

Lekári, ktorí získali špecializáciu na území Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia SR k Európskej únii (1. májom 2004) a budú vykonávať odborné pracovné činnosti a špecializované pracovné činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande alebo vo Švajčiarsku, môžu požiadať Slovenskú zdravotnícku univerzitu o vydanie osvedčenia v zmysle § 101 zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení.
Osvedčenia vydávame v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES.

Doklady potrebné k vydaniu osvedčenia:

 • tlačivo žiadosti o vydanie osvedčenia (viď: Stiahnite si!)
 • notárom overené kópie vysokoškolského diplomu a diplomov o špecializáciách
 • kópia dokladu totožnosti

U P O Z O R N E N I E !!!!
Prosíme o pochopenie, že neaktuálne a nekompletné žiadosti budeme zasielať späť k žiadateľovi.

 

Stiahnite si: 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.04.2011