Pre informovanosť členov spoločnosti uvádzame odporúčanie ESTRO, ASTRO a z UK pre rádioterapiu pacientov s COVID-19

ESTRO odporúčania   COVID-19 Resources, ESTRO Recommanded reading
ASTRO odporúčania   COVID-19 Recommendations to Radiation Oncology Practices
COVID-19 rapid guideline: delivery of radiotherapy   NICE guideline [NG162] Published date: March 2020
Coronavirus (COVID-19): cancer treatment documents   The Royal College of Radiologists (RCR), advisory documents for cancer treatment during the coronavirus (COVID-19) pandemic
Odporúčania SOS onkologickým pacientom počas pandémie COVID-19   Odporúčania zo stránky Slovenskej onkologickej spoločnosti
Algoritmy pre postup pri pre manažmente pacientov vyžadujúcich si rádioterapiu. (Vypracoval: doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, hlavný odborník pre radiačnú onkológiu SR)O spoločnosti

Zákonitým vývojom - potrebou vysokošpecializovaných odborníkov, sa v roku 1990 vytvorila samostatná odborná spoločnosť SROBF (Spoločnosť radiačnej onkológie, rádiobiológie, rádiofyziky), zastrešujúca špecialistov zaoberajúcich sa liečbou ionizujúcim žiarením. Je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá zastrešuje viacero špecializovaných spoločností. V roku 2011 zmenila Spoločnosť svoj názov na Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie.
Spoločnosť máva každoročne vyše sto členov.
Spoločnosť od svojho vzniku pravidelne organizuje odborné stretnutia, na ktorých sa riešia prevažne problémy pracovísk, vzdelávania členov a možnosti liečby onkologických ochorení v aktuálnych podmienkach a možnostiach SR. Spoločnosť úzko spolupracuje s onkologickou a rádiologickou spoločnosťou. V spolupráci so spoločnosťou ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) organizuje výukové kurzy, na ktorých sa doteraz zúčastnilo niekoiko desiatok odborníkov i z našich pracovísk, čím sa nielen zvýšili odborné poznatky našich členov, ale sa vytvorila aj možnosť dalšej spolupráce s viacerými zahraničnými pracoviskami. Spolupráca s ESTRO prispela aj k zapojeniu sa Slovenska do projektu EURAQA.
V rámci domácej aktivity sa členovia a hlavne výbor, v ktorom sú zastúpení odborníci všetkých troch smerov, vyjadrujú k problémom súvisiacim s rádioterapiou. Výbor dáva návrh na menovanie hlavného odborníka pre rádioterapiu, rieši otázky koncepcie rádioterapie, vyjadruje sa k prístrojovému vybaveniu pracovísk, k bodovému hodnoteniu výkonov a ďalším dôležitým problémom odboru. Spolupracuje s MZ SR.