O spoločnosti

Potrebou vysokošpecializovaných odborníkov, sa v roku 1990 vytvorila samostatná odborná spoločnosť SROBF (Spoločnosť radiačnej onkológie, rádiobiológie, rádiofyziky), zastrešujúca špecialistov zaoberajúcich sa liečbou ionizujúcim žiarením. Je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá zastrešuje viacero špecializovaných spoločností. V roku 2011 zmenila Spoločnosť svoj názov na Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie.
Spoločnosť máva každoročne vyše sto členov.
Spoločnosť od svojho vzniku pravidelne organizuje odborné stretnutia, na ktorých sa riešia prevažne problémy pracovísk, vzdelávania členov a možnosti liečby onkologických ochorení v aktuálnych podmienkach a možnostiach SR. Spoločnosť úzko spolupracuje s onkologickou a rádiologickou spoločnosťou. V spolupráci so spoločnosťou ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) organizuje výukové kurzy, na ktorých sa doteraz zúčastnilo niekoiko desiatok odborníkov i z našich pracovísk, čím sa nielen zvýšili odborné poznatky našich členov, ale sa vytvorila aj možnosť dalšej spolupráce s viacerými zahraničnými pracoviskami. Spolupráca s ESTRO prispela aj k zapojeniu sa Slovenska do projektu EURAQA.
V rámci domácej aktivity sa členovia a hlavne výbor, v ktorom sú zastúpení odborníci všetkých troch smerov, vyjadrujú k problémom súvisiacim s rádioterapiou. Výbor dáva návrh na menovanie hlavného odborníka pre rádioterapiu, rieši otázky koncepcie rádioterapie, vyjadruje sa k prístrojovému vybaveniu pracovísk, k bodovému hodnoteniu výkonov a ďalším dôležitým problémom odboru. Spolupracuje s MZ SR.