Vzdelávanie

Spoločnosť radiačnej onkológie, rádiobiológie, rádiofyziky má ako jednu z hlavných úloh svojej činnosti priamu participáciu na vzdelávaní svojich členov. Jednou z možností ďalšieho vzelávania a výmeny poznatkov sú odborné semináre organizované spoločnoťou - ich program v aktuálnom roku nájdete v sekcii Podujatia.

V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou zabezpečuje spoločnosť vzdelanie v rôznych špecializačných odboroch.
Zaradenie zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia vykonáva Organizačno metodický odbor Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Dôležité informácie týkajúce sa organizácie a obsahu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (študijné programy pre aktuálny akademický rok a pod.) môžete nájsť na stránkach Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Informácie pre:

- špecializáciu lekár - radiačný onkológ:
            - odporúčaný študijný plán pre radiačných onkológov v EÚ - 3. vydanie (apr.2010)
            - špecializačná náplň odboru
            - záznamník školenca radiačnej onkológie

            - webová stránka Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA


- špecializáciu Diplomovaný radiologický technik:
            - špecializačná náplň
            - odporúčaný študijný plán pre radiologických technikov v EÚ - 2. revízia
            - odporúčaný študijný plán pre radiologických technikov v EÚ - 3. revízia (r.2011)

            - webová stránka Spoločnosti Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

            - webová stránka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov


- špecializáciu Klinický fyzik:
            - doporučenie pre vzdelávanie fyzikov v EÚ - pôvodný ESTRO/EFOMP návrh
            - doporučenie pre vzdelávanie fyzikov v EÚ - 2.vydanie (febr.2011)
            - Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Klinická fyzika na SZU
            - Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Klinická fyzika na SZU - doplnok
            - Sylaby pre špecializačnú skúšku z klinickej fyziky pre zameranie radiačná onkológia

            - webová stránka Ústavu klinickej fyziky LF SZU a OÚSA


Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania nájdete na týchto stránkach MZ SR.

Nariadenie vlády SR č.296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, definuje niekoľko spôsobov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
- stiahnite si žiadosť o zaradenie na príslušnú formu


Informácie o vdelávaní zdravotníckych pracovníkov v SR, ustanovené v príslušnej zákonnej norme, môžete nájsť aj v sekcii Na stiahnutie

Späť nahor