Členstvo v spoločnosti:

- Prihláška za riadneho (individuálneho) člena s prílohami
- Žiadosť riadneho (individuálneho) člena o Rozšírenie členstva / Zrušenie členstva
- Žiadosť riadneho (individuálneho) člena o Aktualizáciu osobných údajovSYSTÉM RIADENIA A ZABEZPEČENIA KVALITY PRÁCE V RADIAČNEJ ONKOLÓGII:


- VESTNÍK MZ SR z 20.12.2010 - Odborné usmernenie na zabezpečenie kvality a funkčnosti prístrojov pre radiačnú onkológiu

- KONCEPCIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE RADIAČNÁ ONKOLÓGIA - koncepcia MZ SR platná od mája 2023

Radiačná ochrana a personálno-technické požiadavky:

DIREKTÍVA EU 97/43/EURATOM - o ochrane zdravia osôb pred rizikom ionizujúceho žiarenia z lekárskeho ožiarenia, ktorou sa ruší Smernica č. 84/466/Euratom

Zz č.541/2004 - o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zz č.124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zz č.126/2006 - o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (par.24-26)

Zz č.340/2006 - o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
alternatívny zdroj: - http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=340%2f2006

Zz č.345/2006 - o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
alternatívny zdroj:- http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=345%2f2006

Zz č.346/2006 - o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme

Zz č.348/2006 - o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov

Zz č.349/2006 - ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok

Zz č.428/2006 - o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (od 1.11.2008 ZRUŠENÝ!, nahrádza ho výnos 09812/2008-OL, viď nižšie)

Zz č.309/2007 - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zz č.355/2007 - o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zz č.545/2007 - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

09812/2008-OL - (Vestník MZ SR) o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Zz č.140/2008 - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zz č.408/2008 - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vládny návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov - návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 238/2006 Z. z., č. 578/2004 Z. z., č. 576/2004 Z. z., č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
- Ruší sa: NV SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 85/2007 Z. z., NV SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, NV SR č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme, NV SR č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 497/2011 Z. z.., vyhláška MZ SR č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti, vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v znení vyhlášky č. 295/2015 Z. z., vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

Vestník MZ SR, čiastka 31-32, 1. apríla 2018, ročník 66 - Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. marca 2018 č. S02933-2018-OL, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia

Vyhláška č. 101/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

Vyhláška č. 99/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zabezpečení radiačnej ochrany

Zákon č. 87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov:

Zz č.212/2004 - o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve

Zz č.213/2004 - o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

Zz č.578/2004 - o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-AKTUÁLNE znenie

Zz č.743/2004 - o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Zz č.179/2005 - ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Zz č.322/2006 - o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (z. 322/2006 zrušený zákonom 296/2010)

Zz č.324/2006 - ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. (z. 742/2004 zrušený zákonom 296/2010) o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (z. 324/2006 zrušený zákonom 296/2010)

Zz č.653/2007 - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zz č.12/2008 - o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

Zz č.192/2009 - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
- pridáva do parag.31 podmienku registrácie zdravotníckych pracovníkov na výkon zdravotníckeho povolania
- "vypustil" zamestnanie fyzik - namiesto neho spomína "laboratórneho diagnostika" - novela 133/2010 vrátila povolanie fyzik späť

Zz č.133/2010 - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Zz č.296/2010 - o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
- zákon 296/2010 nahrádza/ruší k 1.7.2010 zákony 742/2004, 324/2006, 322/2006, 589/2006, 211/2007, 478/2007

Zz č.320/2012 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (aktualizované r. 2013)

NV č.111/2013 (čiastkové znenie) - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR 320/2012

NV č.111/2013 (úplné znenie) - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR 320/2012


Vyhláška č. 74/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka


Zdravotnícke výkony:

Zz č. 223/2005 - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Zz č. 226/2005 - Nariadenie vlády SR, o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci.

Zoznam zdravotných výkonov - zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín


Rôzne:

KONCEPCIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE RADIAČNÁ ONKOLÓGIA - koncepcia MZ platná od júna 2006 (ZRUŠENÁ - nahradená novou z r.2023)

EFOMP newsletter - apríl 2013

Zákon č. 157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Späť nahor